Ad Valvas

Aanvragen Masterexamen Biomedical sciences/ Application master examination Biomedical sciences

Masterstudenten (2e jaar) Biomedical sciences/Masterstudents (2nd year) Biomedical sciences

Voor toelating tot het masterexamen gelden de volgende regels. 

- Indien u een ‘doorstromer’ bent uit de Bacheloropleiding BMW aan de RU; u dient het examen van de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen behaald te hebben.

- U voldoet aan alle in de Onderwijs- Examenregeling gestelde eisen voor het masterexamen in de Master OER 2020-2021, (of ev. een voorgaande OER, zie het examenprogramma op uw Studie Voortgangs Overzicht).

Er is in dit studiejaar nog één master examen vergadering van de examencommissie BMS op 30 aug '21. U dient middels uw webdossier uw masterexamen aan te vragen, liefst zo spoedig mogelijk, maar UITERLIJK zondag 1 augustus 2021. Alle resultaten van uw masterprogramma dienen uiterlijk 16 augustus op het StIP ontvangen te zijn. Check OSIRIS voor de al behaalde resultaten en studiepunten.

Indien de (tentamen) datum van uw laatste resultaat op of na 16 augustus ‘21 ligt, dan zult u een geldige inschrijving dienen te hebben voor studiejaar 2021 - 2022.

Vragen over de inschrijving aan de opleiding, collegegeld en uitschrijving dient u niet te stellen aan de medische faculteit maar te stellen aan de Centrale studentenbalie van de Radboud Universiteit. (zie website RU).

NB: Diploma uitreiking woe. 15 sept '21, sessies met starttijd tussen 14:00 en 19:00 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The following rules apply to admission to the master's examination.

- You meet all the requirements set in the Education and Examination Regulations for the master's exam in the Master's OER 2020-2021, (or maybe a previous OER, see the examination program on your Study Progress Overview).

There is only one master exam meeting of the board of examiners BMS this study year on August 30, 2021: You must request your master's exam through your student web dossier, preferably as soon as possible, but AT THE LATEST Sunday August 1, 2021. All results of your master's program must be received by StIP no later than August 16. Check OSIRIS for the results and credits already achieved. Check your Study progress overview in OSIRIS to see if all results are listed under your examination program and you meet the requirements.

If the (examination) date of your last result is after August 16, you will need to have a valid enrollment for the academic year 2021 - 2022.

You should not ask the medical faculty questions about registration, tuition fees and deregistration, ask the Central Student Desk of Radboud University, (see website RU).