Ad Valvas

Aanvragen Masterexamen Biomedical sciences/ Application master examination Biomedical sciences

Masterstudenten (2e jaar) Biomedical sciences/Masterstudents (2nd year) Biomedical sciences

Voor toelating tot het masterexamen gelden de volgende regels. 

- U heeft een goedgekeurd studieplan van minimaal 120 EC (Zie uw webdossier).
- U voldoet aan alle in de Onderwijs- Examenregeling gestelde eisen voor het masterexamen in de Master OER 2019-2020, (of ev. een voorgaande OER, zie het examenprogramma op uw Studie Voortgangs overzicht).

Er zijn dit jaar 2 master examen vergaderingen van de examencommissie BMS.

24 aug '20: U dient middels uw webdossier uw masterexamen aan te vragen, liefst zo spoedig mogelijk, maar UITERLIJK maandag 27 juli 2020. Alle resultaten van uw masterprogramma dienen uiterlijk 12 augustus op het StIP ontvangen te zijn. Check OSIRIS voor de al behaalde resultaten en studiepunten.

28 sept '20: U dient middels uw webdossier uw masterexamen aan te vragen, liefst zo spoedig mogelijk, maar UITERLIJK maandag 31 augustus 2020. Alle resultaten van uw masterprogramma dienen uiterlijk 21 september op het StIP ontvangen te zijn. Check OSIRIS voor de al behaalde resultaten en studiepunten.

Indien de tentamendatum van uw laatste resultaat vóór 1 september ligt, kunt u nog met terugwerkende kracht afstuderen in het studiejaar 2019-2010. Dit betekend dat u dan geen 'actieve' inschrijving voor colegejaar 2020-2021 nodig heeft.

Indien de (tentamen) datum van uw laatste resultaat op of na 1 september ligt, dan zult u een geldige inschrijving dienen te hebben voor studiejaar 2020 - 2021. Deze wordt, na slagen, weer beeindigd per 30-9-2020. Vragen over de inschrijving aan de opleiding, collegegeld en uitschrijving dient u niet te stellen aan de medische faculteit maar te stellen aan de Centrale studentenbalie van de Radboud Universiteit. (zie website RU).


NB: 1e Diploma uitreiking woe. 9 sept '20 Hypocrateszaal, sessies tussen 14:00 en 19:00 uur.

2e Diploma uitreiking in oktober, vorm en datum nog niet bekend.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The following rules apply to admission to the master's examination.

- You have an approved study plan of at least 120 EC (see your web file).

- You meet all the requirements set in the Education and Examination Regulations for the master's exam in the Master's OER 2019-2020, (or maybe a previous OER, see the examination program on your Study Progress Overview).

There are 2 master exam meetings of the board of examiners BMS  this year.

Aug. 24, 2020: You must request your master's exam through your student web dossier, preferably as soon as possible, but AT THE LATEST Monday July 27, 2020. All results of your master's program must be received by StIP no later than August 12. Check OSIRIS for the results and credits already achieved.

Sept. 28 2020: You must request your master's exam by means of your web file, preferably as soon as possible, but AT the latest Monday 31 August 2020. All results of your master's program must be received at the DOT by September 21 at the latest. Check OSIRIS for the results and credits already achieved.

If the exam date of your last result is before September 1, you can still graduate retroactively in the 2019-2010 academic year. This means that you do not need to register for 2020-2021. If the (examination) date of your last result is on or after September 1, you will need to have a valid enrollment for the academic year 2020 - 2021. This will be terminated on september 30, 2020 after successful completion.

You should not ask the medical faculty questions about registration, tuition fees and deregistration Ask the Central Student Desk of Radboud University, (see website RU).

 

NB: 1st Graduation ceremony Wed. Sept 9,  '20 Hypocrates Hall, sessions between 2:00 PM and 7:00 PM.

2nd Graduation ceremony in October, form and date not yet known.