Ad Valvas

Bachelor examen / (Voorwaardelijke) Toelating tot masterfase Biomedical Sciences

(Reguliere) Derdejaars BMW en oudere jaars Bachelor studenten BMW

Voor toelating tot de masterfase gelden de volgende regels. Indien, NA het studiejaar 2019-2020:

A) U voldoet aan alle in de Onderwijs- Examenregeling gestelde eisen voor het bachelorexamen:

U dient middels uw webdossier uw bachelor Examen aan te vragen, (examendatum 17-08-2020). Liefst zo spoedig mogelijk, en UITERLIJK 20 juli 2020.

De examendatum is 17 aug.'20, (uitreikingsdatum is vrijdag 18 september, v.a. 16:00).

NB: Studenten die zich gaan opgeven voor het Bachelorexamen BMW dienen alle onderdelen van jaar 1, 2 en 3, zijnde 180 EC) behaald te hebben of verwachten dat ze dat WEL gaan behalen vóór 3 aug. Controleer in Osiris of u een voldoende cijfer of het resultaat 'V' heeft. Check uw Studievoorgangsoverzicht in OSIRIS of alle resultaten onder uw examenprogramma staan.

 (Uitreiking vr. 18 sept '20 Lammerszaal, v.a. 16:00 uur, ev. meerdere sessies)

Er is dit jaar een extra ingelaste examenvergadering, voor studenten die na 3 augustus 2020 hun laatste cijfers voor de bachelor halen:

28 sept '20: Voor deze vergadering dient middels uw webdossier uw masterexamen aan te vragen, liefst zo spoedig mogelijk, maar UITERLIJK maandag 31 augustus 2020. Alle resultaten van uw bachelor programma dienen uiterlijk 21 september op het StIP ontvangen te zijn. Check OSIRIS voor de al behaalde resultaten en studiepunten.

Indien de tentamendatum van uw laatste resultaat vóór 1 september ligt, kunt u nog met terugwerkende kracht afstuderen in het studiejaar 2019-2010. Dit betekend dat u dan geen 'actieve' inschrijving voor de bachelor voor collegejaar 2020-2021 nodig heeft.

Indien de (tentamen) datum van uw laatste resultaat op of na 1 september ligt, dan zult u een geldige inschrijving dienen te hebben voor de bachelor voor studiejaar 2020 - 2021. Deze wordt, na slagen, weer beëindigd per 30-9-2020. Vragen over de inschrijving aan de opleiding, collegegeld en uitschrijving dient u niet te stellen aan de medische faculteit maar te stellen aan de Centrale studentenbalie van de Radboud Universiteit. (zie website RU).

B) U voldoet NIET aan alle exameneisen voor het bachelor examen maar WEL aan de gestelde eisen voor flexibele instroom in de masteropleiding:

 "Master OER, art. 2.5 - Flexibele instroom in de masteropleiding

 1. De examencommissie kan desgevraagd, voor zover de beschikbare onderwijscapaciteit dit toelaat, besluiten dat de student die is ingeschreven voor de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen, voor de duur van het studiejaar toch reeds wordt toegelaten tot programma onderdelen en bijbehorende tentamens van de masteropleiding Biomedical Sciences nog voordat de bacheloropleiding met goed gevolg is afgerond.

2. Het verzoek komt honorering in aanmerking indien:

a. Het propedeutisch examen van de bacheloropleiding met goed gevolg is afgelegd;

b. Er een voldoende is behaald voor de bachelor stage. NB Vanwege Corona maatregelen is het dit jaar toegestaan om een begonnen stage nog niet helemaal afgerond te hebben.

c. Er 168 EC of meer behaald is voor alle onderdelen behorende bij het bachelorexamen. EC's voor verleende vrijstellingen worden meegerekend.in de totaal behaalde studiepunten 

Kortweg; als u maar één onderdeel van 12 EC of minder van de bachelor mist OF alleen uw bachelor stage en Bachelorwriting, (samen 30 EC mist) dient u UITERLIJK 20 juli middels een e-mailbericht via e-StIP kenbaar te maken dat u voorwaardelijk toegelaten zou willen worden tot de masterfase.

Neem als onderwerp in het e-StP berich op: “Voorw. toelating Master BMS”.

Als u daadwerkelijk aan de eisen voldoet, en nog niet eerder voorwaardelijk bent toegelaten, kan de examencommissie u toestemming verlenen om voorwaardelijk deel te nemen aan cursussen in de master. Als u al via een e-StIP bericht voorwaardelijke toelating tot de master heeft aangevraagd, hoeft u dit niet nogmaals te doen n.a.v. dit bericht.

C) U voldoet NIET aan alle exameneisen voor het bachelor examen

Indien U nog niet toegelaten wilt / kunt worden tot de masterfase dan hoeft u voorlopig niets te doen en kunt u zich gewoon inschrijven voor de bachelor BMW en de bachelorvakken die u nog moet doen. U mag zich niet inschrijven voor vakken uit de masterfase. De examencommissie maakt u erop attent dat wie zonder schriftelijke toestemming van de commissie toch deelneemt aan examenonderdelen van de master fase, in overtreding is conform de Onderwijs en Examenregeling Master BMW. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de betrokken student en niet bij medewerkers van de faculteit, die indelingen en inschrijvingen verzorgen. Eventueel behaalde resultaten in de masterfase zullen op gezag van de examencommissie als ongeldig resultaten uit de studievoortgangsadministratie (OSIRIS) worden gewist.